sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 song ngữ anh việt mới nhất bộ tài chính » sách pháp luật » Các thông tư liên tịch của TAND tối cao – VKSND tối cao – Bộ tư pháp – Bộ công an về hình sự – dân sự – kinh tế – lao động 2017
Các thông tư liên tịch của TAND tối cao – VKSND tối cao – Bộ tư pháp – Bộ công an về hình sự – dân sự – kinh tế – lao động 2017
  • Các thông tư liên tịch của TAND tối cao – VKSND tối cao – Bộ tư pháp – Bộ công an về hình sự – dân sự – kinh tế – lao động 2017

    • Số trang:416
    • Nhà xuất bản:Hồng Đức
    • Tác giả:NXB Hồng Đức
      Giá bán: 350,000 đồng

Các thông tư liên tịch của TAND tối cao – VKSND tối cao – Bộ tư pháp – Bộ công an về hình sự – dân sự – kinh tế – lao động 2017


Các thông tư liên tịch của TAND tối cao – VKSND tối cao – Bộ tư pháp – Bộ công an về hình sự – dân sự – kinh tế – lao động 2017

Vừa qua, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an,… đã ban hành nhiều Thông tư liên tịch cũng như một số Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực dân sự, hình sự, hành chính, kinh tế , lao động,… như:

Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13-01-2017 Ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự;

Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP ngày 13-01-2017 Ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính;

Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP ngày 30-12-2016 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13

thong tu lien tich 2017

thong tu lien tich 2017

 

Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử;

Thông tư liên tịch số 01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 20-6-2016  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 02-11-2012 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự;…

Nhằm giúp quý độc giả tìm hiểu những quy định nêu trên, Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách:

Các thông tư liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, lao động, từ năm 2013 – 2017

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

Phần thứ nhất. Các thông tư liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ Tư pháp – Bộ Công an về hình sự

Phần thứ hai. Các thông tư liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ Tư pháp – Bộ Công an về dân sự

Phần thứ ba. Các thông tư liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ Tư pháp – Bộ Công an về hành chính

Phần thứ tư. Các thông tư liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ Tư pháp – Bộ Công an về kinh tế – lao động

Phần thứ năm. Văn bản mới liên quan đến dân sự – hành chính

Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 thông tư 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC, hướng dẫn chế độ kể toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ( DNNVV ), có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, thay thế Quyết định 48/2006/qĐ-BTC về chể độ kế toán cho DNNVV và Thông tư 138/201IÃT-BTC huớng dẫn Quyet định 48/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Thông tư 133/2016/TT – BTC sẽ giúp hướng dẫn cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa về nguyên tắc, ghi sồ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính, đồng thời hướng dẫn việc chi tiết hoá hệ thông tài khoản kê toán phù họp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý cùa từng loại hình doanh nghiệp, phù họp với nội dung, kêt câu và phương pháp hạch toán cùa các tài khoản tông hợp tươne ứng. Đồng thời, Thông tư 133/2016/TT – BTC còn bao gôm hệ thống phụ lục chi tiết hoá các chi tiêu của hệ thông Báo cáo tài chính, phù họp với yêu cầu quản lý của từng ngành, từng lĩnh vực cụ thê mà Doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động.

Nhằm tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tài chính, đáp ứng nguyện vọng hiểu, nắm bắt, triển khai chính sách – chế độ của đội ngù những người làm công tác kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa , Nhà xuất bản Tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức xuất bản ấn phẩm: “Hướng dẫn thực hiện Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhô và vừa theo Thông tư 133/2016/TT- BTCngày 26/8/2016″.

hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thông tư 133/2016/TT-BTC

hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thông tư 133/2016/TT-BTC

Giá bán: 395.000 đồng

Bên cạnh nội dung Thông tu 133/2016/TT – BTC và hệ thống các biểu mầu, phụ lục kèm theo, ân phâm còn bao gôm các mô hình và bài tập tình huông do một sô chuyên gia hàng dầu vê ké toán – kiêm toán thực hiện đê người làm công tác kê toán tại Doanh nghiệp nhỏ và vừa dễ hiểu, dễ nắm bắt, tiếp thu để vận dụng trong thực tiễn.

Nội dung cuốn sách hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 gồm có các phần sau:

I, Những quy định chung

II, Hướng dẫn chứng từ kế toán

III, Hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán có ví dụ minh họa

IV, sơ đồ kế toán

V, Hướng dẫn sổ kế toán

VI, Lập báo cáo tài chính

Hi vọng cuốn sách Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 thông tư 133/2016/TT-BTC sẽ là tài liệu bổ ích cho công tác hạch toán kế toán của các đơn vị nhỏ và vừa


TRUNG TÂM SÁCH HÀ NỘI
Đặt mua hàng liên hệ:
- tại Hà Nội: 0926 98 58 68 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0962 601 638 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0963 735 128 giao hàng hỏa tốc
nguồn: sách biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN)