Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại
  • Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại

    • Xuất bản:NXB Thống kê
    • Nhà xuất bản:Thống kê
    • Tác giả:GS.TS. Nguyễn Văn Tiến

Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại


Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại

Đã từ lâu, ngân hàng thương mại đã thực sự đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế quốc gia. Có thể nói chính ngân hàng là mạch máu của nền kinh tế, đã đang và sẽ đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, phúc lợi xã hội, đảm nhận vai trò cung cấp vốn cho nhu cầu phát triển công nghiệp hóa và hiện đại hóa quốc gia trong các nước đang phát triển.

Cụ thể hơn, các ngân hàng là nơi cung ứng tiền cho chúng ta khi chúng ta cần vay để mua xe hơi, nhà ở, cung cấp tín dụng để khởi sự công ty mới…

quan tri ngan hang tm

quan tri ngan hang tm

Ngày nay, ngân hàng là một ngành đang thay đổi (an industry in change) để phù hợp với các nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao hơn, mới hơn của các khách hàng, đặc biệt khi các nền kinh tế đang mở cửa cho nhau, biên giới kinh tế hầu như bị dỡ bỏ khi Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) ra đời.

Ngân hàng phải cống hiến các dịch vụ mới, sáp nhập (emerging) và hợp nhứt (consolidating) trở thành các doanh nghiệp lớn và phức tạp hơn, chấp nhận các công nghệ mới nhanh hơn là chúng ta suy nghĩ, và đối diện với các luật pháp mới và đang thay đổi, khi các quốc gia ngày càng hợp tác để điều phối và giám sát các ngân hàng đang phục vụ công dân của họ.

Nhằm giúp độc giả hiểu hơn về quản trị ngân hàng thương mại, NXB Thống kê phát hành ấn phẩm với nội dung được nghiên cứu tổng hợp bởi GS.TS. Nguyễn Văn Tiến.

Nội dung cuốn sách: Gồm các phần chính sau:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

2. PHÂN LOẠI  NGÂN HÀNG

3. CHỨC NĂNG CỦA NHTM

4. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA NGÂN HÀNG

5. NGHIỆP VỤ NGUỒN VỐN CỦA NHTM

6. NGHIỆP VỤ SỬ DỤNG VỐN CỦA NHTM

7. CÁC NGHIỆP VỤ KHÁC CỦA NHTM

8. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 2: VAI TRÒ CỦA NHTM TRONG NỀN KINH TẾ

CHƯƠNG 3: NHỮNG ĐẶC THÙ TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG

1. KINH DOANH NGÂN HÀNG – LOẠI HÌNH KINH DOANH ĐẶC BIỆT

2. NHỮNG ĐẶC THÙ TRONG KINH DOANH  NGÂN HÀNG

CHƯƠNG 4: NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ NHTM

1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN

2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

3. NHỮNG NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

4. QUẢN LÝ TÍN DỤNG

5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 5: YẾU TỐ LÃI SUẤT TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG

1. KHÁI NIỆM LÃI XUẤT

2. PHÂN LOẠI LÃI XUẤT

3. VAI TRÒ LÃI XUẤT TRONG NỀN KINH TẾ

4. PHƯƠNG PHÁP ĐÓ LƯỜNG LÃI XUẤT

5. PHƯƠNG PHÁP TRẢ GÓP

6. LÃI XUẤT HÒA VỐN

7. XÁC ĐỊNH  LÃI XUẤT HÒA VỐN BÌNH QUÂN

8. XÁC ĐỊNH CHÊNH LỆCH ĐẦU VÀO ĐẦU RA

9. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 6: QUẢN TRỊ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

1. TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

2. PHÂN TÍCH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

3. CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

4. NHỮNG BIỂU HIỆN VÀ CÁC BƯỚC XỬ LÝ NỢ CÓ VẤN ĐỀ

CHƯƠNG 7: BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

2. SOẠN THẢO VÀ PHÁT HÀNH THƯ BẢO LÃNH

CHƯƠNG 8: QUẢN TRỊ THANH KHOẢN NGÂN HÀNG

1. CÁC KHÁI NIỆM

2. SỰ CẦN THIẾT QUẢN LÝ THANH KHOẢN

3. DẤU HIỆU VÀ NGUYÊN NHÂN RỦI RO THANH KHOẢN

4. NGUYÊN NHÂN RỦI RO THANH KHOẢN

5. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO THANH KHOẢN

6. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THANH KHOẢN

7. CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ THANH  KHOẢN VỚI TÀI SẢN NỢ

8. MỘT SỐ QUY TẮC QUẢN LÝ THANH KHOẢN

9. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 9: RỦI RO LÃI SUẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP LƯỢNG HÓA

1. KHÁI NIỆM RỦI RO LÃI SUẤT

2. MÔ HÌNH KY HẠN ĐẾN HẠN

3. MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ LẠI

4. MÔ HÌNH THỜI LƯỢNG

5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 10: CÔNG CỤ PHÁI SINH PHÒNG NGỪA RR LÃI SUẤT

1. SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG KỲ HẠN

2. SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

3. SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN

4. SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI LÃI XUẤT

CHƯƠNG 11: QUẢN TRỊ RỦI RO HỐI ĐOÁI

1. TRẠNG THÁI NGOẠI TỆ VÀ RỦI RO TỶ GIÁ

2. NGUYÊN NHÂN RỦI RO TỶ GIÁ

3. ĐO LƯỜNG VÀ ĐỊNH GIÁ RỦI RO TỶ GIÁ

4. PHƯƠNG PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ

5. QUY TẮC QUẢN LÝ RỦI RO HỐI ĐOÁI

7. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 12: QUẢN TRỊ VỐN CHỦ SỞ HỮU NGÂN HÀNG

1. CÁC CHỨC NĂNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

2. CHI PHÍ VỐN CHỦ SỞ HỮU

3. QUAN HỆ VỐN VỚI RỦI RO VỠ NỢ

4. TỶ LỆ AN TOÀN VỐN TRONG THỰC TẾ

Sổ tay trợ lý giám đốc nxb tài chính

Sổ tay trợ lý giám đốc – tra cứu nhanh những tình huống vướng mắc thường gặp phải trong hoạt động sản xuất, kinh doanh dành cho nhà quản lý và điều hành doanh nghiệp

Hiện nay, xu hướng hội nhập nền kinh tế toàn cầu đã và đang đặt ra những thách thức mới cho doanh nghiệp để tồn tại, cạnh tranh và phát triển.

Đối diện với những thách thức này đòi hỏi những chủ doanh nghiệp phải có kỹ năng nhạy bén, nắm bắt cơ hội kinh doanh đặc biệt là nắm vững và áp dụng đúng những quy định pháp luật trong công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, việc thống kê các tình huống, vướng mắc thường gặp trong quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh sẽ giúp cho hoạt động của doanh nghiệp được nhịp nhàng thông suốt, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát triển kinh tế…

tro ly giam doc

tro ly giam doc

Để giúp những nhà quản lý và điều hành doanh nghiệp cập nhật và áp dụng kịp thời những quy định của pháp luật khi xử lý các tình huống thường gặp trong sản xuất, kinh doanh; điều tiết, thẩm định giá; quản lý, sử dụng hóa đơn; vướng mắc về thuế; chứng từ, tài khoản kế toán; các chính sách mới về hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ tín dụng, lãi suất, …xin giới thiệu cuốn sách: Sổ tay trợ lý giám đốc tra cứu nhanh những tình huống vướng mắc thường gặp phải trong hoạt động sản xuất, kinh doanh dành cho nhà quản lý và điều hành doanh nghiệp 2015

Cuốn sách gồm có 7 phần sau:

Phần thứ nhất: Tra cứu các mức và điều kiện để hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp;

Phần thứ hai: Tra cứu những vướng mắc về cơ chế chính sách và xử lý tài chính, xác định giá trị doanh nghiệp;

Phần thứ ba: Tra cứu những vướng mắc về cách thức quản lý và sử dụng tài sản trong doanh nghiệp;

Phần thứ tư: Tra cứu những vướng mắc về giải pháp kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh doanh nghiệp;

Phần thứ năm: Tra cứu những vướng mắc về điều tiết, thẩm định, hiệp thương giá và định giá trong kinh doanh;

Phần thứ sáu: Tra cứu những vướng mắc thường gặp trong kinh doanh hàng hóa xuất – nhập khẩu;

Phần thứ bảy: Tra cứu những vướng mắc về quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ;

Phần thứ tám: Tra cứu những vướng mắc về chứng từ, tài khoản và sổ sách kế toán;

Phần thứ chín: Tra cứu những vướng mắc về cách xác định các khoản thu nhập và chi phí để tính thuế;

Phần thứ mười: Tra cứu những vấn đề cần giải quyết khi phá sản doanh nghiệp.


TRUNG TÂM SÁCH HÀ NỘI
Đặt mua hàng liên hệ:
- tại Hà Nội: 0926 98 58 68 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0962 601 638 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0963 735 128 giao hàng hỏa tốc
nguồn: sách biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN)

Sách cùng loại