sách luật hải quan mới nhất năm 2015
 • sách luật hải quan mới nhất năm 2015

  • Số trang:480
  • Xuất bản:quý 4 năm 2014
  • Nhà xuất bản:nhà xuất bản tài chính
   Giá bán: 350,000 đồng

sách luật hải quan mới nhất năm 2015


sách luật hải quan mới nhất năm 2015

>> biểu thuế nhập khẩu 2015

sách luật hải quan áp dụng từ ngày 01-01-2015 còn cập nhật thêm các văn bản mới nhất như QĐ 988/QĐ-TCHQ ngày 28-03-2014 Về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại; TT 09/2014/TT-BCT ngày 24-02-2014 Quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 và năm 2015 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia, TT 15/2014/TT-BTC ngày 27-01-2014 Hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan…

Để quý cơ quan đơn vị có được các tài liệu nói trên NXB TÀI CHÍNH cho biên soạn và phát hành: “SÁCH LUẬT HẢI QUAN SỬA ĐỔI – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INCOTERMS VÀ QUY TRÌNH KIỂM TRA GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU”
sách luật hải quan mới nhất năm 2015ảnh bìa luật hải quan năm 2015

Giá bán: 350.000 đồng

Nội dung sách luật hải quan mới nhất năm 2015 bao gồm phần chính sau:

Phần thứ nhất. Luật Hải quan sửa đổi

Phần thứ hai. Quy trình thủ tục hải quan, xác định trị giá hàng hóa, phân tích hàng hóa mới nhất

Phần thứ ba. Quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015

Phần thứ tư. Thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ ngành hải quan

Phần thứ năm. Hướng dẫn sử dụng Incoterm® 2010

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách luật hải quan năm 2015

TRÍCH 1 ĐOẠN NỘI DUNG SÁCH

QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 988/QĐ-TCHQ ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)
Phần I.
QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU NHẬP THEO HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA
Mục 1: QUY ĐỊNH CHUNG
1. Quy trình thủ tục này áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa quy định tại Chương II Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 2 năm 2014 quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại (Thông tư số 22/2014/TT-BTC).
2. Đối tượng áp dụng quy trình là cơ quan Hải quan, công chức hải quan có liên quan đến việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa quy định tại Chương II Thông tư số 22/2014/TT-BTC.
3. Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa (sau đây gọi tắt là Quy trình) tại Quyết định này gồm 5 bước cơ bản nêu ở Mục 2 dưới đây. Thủ tục hải quan điện tử đối với từng lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu cụ thể, tùy theo kết quả phân luồng có thể trải qua đủ cả 5 bước hoặc chỉ trải qua một số bước nhất định của Quy trình.
4. Trách nhiệm của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai và Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý khu vực giám sát hàng hóa:
a) Tổ chức triển khai, giám sát việc thực hiện của công chức ở các bước trong quy trình đảm bảo đúng quy định.
b) Thực hiện các công việc theo thẩm quyền. Căn cứ tình hình thực tế Chi cục trưởng cơ thể giao việc bằng văn bản cho Lãnh đạo Đội (nếu có) thực hiện việc phân công công chức kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa và kiểm tra hồ sơ sửa đổi, bổ sung.
5. Trường hợp Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gặp sự cố, Chi cục trưởng Chi cục nơi đăng ký tờ khai quyết định việc chuyển sang thực hiện thủ tục hải quan thủ công trên cơ sở yêu cầu của người khai hải quan theo quy định tại Điều 15 Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/8/2012. Thủ tục hải quan thủ công được thực hiện bằng tờ khai hải quan giấy, việc cập nhật tờ khai vào Hệ thống sẽ được thực hiện khi có thông báo bằng văn bản của Tổng cục Hải quan. Trường hợp tờ khai hải quan thủ công có liên quan đến các chế độ quản lý của cơ quan Hải quan (thanh khoản, hoàn thuế…) thì khi nộp hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế… yêu cầu người khai hải quan xuất trình tờ khai hải quan dưới dạng giấy để chứng minh.
Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai mở sổ theo dõi việc cấp số tờ khai thủ công theo nguyên tắc đảm bảo 12 ký tự như sau: 98 Mã Chi cục (4 ký tự) Năm đăng ký (2 ký tự) Số thứ tự tờ khai thủ công (4 ký tự – có thể bao gồm cả chữ, cả số). Tờ khai được cấp theo năm, hết năm số tờ khai sẽ chạy lại từ số tờ khai đầu tiên (Ví dụ: Năm 2014 số tờ khai bắt đầu là 9801NV140001; năm 2015 số tờ khai bắt đầu là 9801NV150001).
Mục 2: QUY ĐỊNH CỤ THỂ
I. Quy trình cơ bản gồm các bước sau:
1. Bước 1: Tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký, phân luồng tờ khai
a) Hệ thống tự động tiếp nhận, kiểm tra, hướng dẫn (nếu có) cho người khai hải quan và cấp số tiếp nhận đối với bản thông tin đăng ký trước.
b) Hệ thống tự động tiếp nhận, kiểm tra, hướng dẫn (nếu có), cấp số và phân luồng tờ khai hải quan theo một trong các hình thức được quy định tại Điều 13 Thông tư 22/2014/TT-BTC. Trường hợp luồng 1 – xanh, Hệ thống chuyển tờ khai hải quan sang Bước 4 của Quy trình; các luồng còn lại, Hệ thống chuyển tờ khai hải quan sang Bước 2 của Quy trình.
2. Bước 2: Kiểm tra hồ sơ hải quan (đối với luồng 2 – vàng và luồng 3 – đỏ)
a) Trách nhiệm của Chi cục trưởng
a1) Phân công cho công chức thực hiện kiểm tra hồ sơ thông qua Màn hình quản lý quá trình xử lý tờ khai (Màn hình NA02A). Đối với những tờ khai thuộc lô hàng có trên 50 dòng hàng khai cùng loại hình thì phân công cho 01 công chức xử lý các tờ khai thuộc lô hàng;
a2) Chỉ đạo các nội dung công chức cần kiểm tra, phê duyệt đề xuất của công chức kiểm tra hồ sơ, quyết định việc tạm dừng hoàn thành việc kiểm tra và hủy tạm dừng hoàn thành kiểm tra thông qua chức năng Tạm dừng và Hủy tạm dừng CEA/CEE (nếu có) tại Màn hình kiểm tra thông tin tờ khai – Kiểm tra hồ sơ; việc chỉ đạo và phê duyệt phải được cập nhật vào Hệ thống tại ô “Cập nhật ý kiến của Lãnh đạo”.
b) Trách nhiệm của công chức hải quan thực hiện kiểm tra hồ sơ
Thực hiện việc kiểm tra hồ sơ theo quy định tại Điều 14 Thông tư 22/2014/TT-BTC; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chi cục trưởng và các chỉ dẫn nghiệp vụ của Hệ thống (nếu có) thông qua Màn hình kiểm tra thông tin tờ khai – Kiểm tra hồ sơ; xử lý kết quả kiểm tra như sau:
b1) Nếu kiểm tra hồ sơ phát hiện khai không đầy đủ hoặc có sự sai lệch, chưa phù hợp giữa chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan và thông tin khai trên Hệ thống, công chức kiểm tra hồ sơ thực hiện:
b1.1) Trường hợp công chức có đầy đủ thông tin xác định có hành vi vi phạm thì lập Biên bản vi phạm và chuyển thông tin chi tiết về vi phạm cho cấp có thẩm quyền xử lý. Sau khi người khai hải quan đã chấp hành quyết định xử lý của cơ quan Hải quan, công chức thông báo cho người khai hải quan khai sửa đổi, bổ sung (nếu có) bằng “Chỉ thị của Hải quan” thông qua nghiệp vụ IDA01/EDA01 (mã A) và làm tiếp thủ tục theo quy định. Trường hợp người khai hải quan sử dụng bảo lãnh riêng để khai báo nhưng số tiền thuế phải nộp do cơ quan Hải quan xác định khác với số tiền thuế do người khai hải quan khai báo thì thông báo cho người khai hải quan số tiền thuế phải nộp và đề nghị người khai hải quan sử dụng bảo lãnh riêng mới tương ứng với số tiền thuế do cơ quan Hải quan xác định hoặc khai báo việc nộp thuế bằng phương thức nộp thuế ngay thông qua nghiệp vụ IDA01 (mã A).
Nếu quá 05 ngày kể từ ngày gửi thông báo sửa đổi, bổ sung và còn trong thời hạn hiệu lực tờ khai mà người khai hải quan không thực hiện việc sửa đổi, bổ sung thì công chức hải quan thực hiện việc sửa đổi, bổ sung và ấn định thuế (nếu có) thông qua nghiệp vụ IDA01/EDA01 (mã B), nghiệp vụ CEA/CEE và thực hiện tiếp các thủ tục.
Trường hợp người khai hải quan lựa chọn nộp thuế ngay thì chỉ nộp số tiền chênh lệch giữa số tiền khai báo với số tiền do cơ quan Hải quan xác định. Quyết định ấn định thuế do cơ quan Hải quan ban hành và gửi đến người khai hải quan phải ghi rõ thông tin liên quan đến bảo lãnh riêng và số tiền nộp thuế phải nộp ngay.
b1.2) Trường hợp có nghi vấn nhưng chưa có đầy đủ thông tin để xác định hành vi vi phạm thì công chức yêu cầu người khai hải quan bổ sung thêm thông tin, chứng từ thông qua nghiệp vụ IDA01/EDA01 (mã A) hoặc đề xuất Chi cục trưởng quyết định chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng hóa đối với luồng vàng tại ô “Cập nhật ý kiến của công chức xử lý”. Việc thông báo chuyển luồng bằng nghiệp vụ CKO do công chức Bước 3 thực hiện sau khi Chi cục trưởng phê duyệt, phân công công chức kiểm tra hàng hóa và quyết định hình thức, mức độ kiểm tra.
b2) Nếu kết quả kiểm tra hồ sơ phù hợp:
b2.1) Trường hợp thông quan:
- Đối với các trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Danh mục trừ lùi: Thực hiện trừ lùi trên bản chính các Danh mục trừ lùi đã đăng ký;
- Ghi nhận kết quả kiểm tra vào Hệ thống tại ô “Cập nhật ý kiến của công chức xử lý”;
- Hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ thông qua chức năng CEA/CEE.
b2.2) Trường hợp giải phóng hàng;
- Đề xuất Chi cục trưởng phê duyệt lấy mẫu (nếu có) tại ô “Cập nhật ý kiến của công chức xử lý” và đề xuất cho phép giải phóng hàng trên Màn hình kiểm tra thông tin tờ khai – Kiểm tra hồ sơ;
- Sau khi được Chi cục trưởng phê duyệt, hoàn thành việc kiểm tra thông qua chức năng CEA/CEE;
- Căn cứ kết quả xác định trị giá, giám định, phân loại, công chức kiểm tra hồ sơ xác định chính xác số thuế phải nộp, đề xuất Chi cục trưởng thông báo bằng văn bản cho người khai hải quan;
- Kiểm tra việc sửa đổi, bổ sung thông tin tờ khai của người khai hải quan theo đúng thông báo của cơ quan Hải quan về kết quả xác định trị giá, giám định, phân loại. Nếu phù hợp công chức cập nhật kết quả vào Hệ thống và thực hiện nghiệp vụ CEA/CEE. Nếu không phù hợp đề nghị người khai hải quan điều chỉnh bằng nghiệp vụ IDA01/EDA01 (mã A). Nếu quá 05 ngày kể từ ngày gửi thông báo, người khai hải quan không thực hiện việc sửa đổi, bổ sung thì công chức hải quan thực hiện việc sửa đổi, bổ sung thông qua nghiệp vụ IDA01/EDA01 (mã B) và nghiệp vụ CEA/CEE để ấn định thuế.
b3) Trường hợp có yêu cầu đưa hàng về bảo quản:
Căn cứ trên văn bản đề nghị đưa hàng về bảo quản của người khai hải quan, công chức hải quan kiểm tra thông tin khai báo với các điều kiện cho phép đưa hàng về bảo quản quy định tại Điều 15 Thông tư 22/2014/TT-BTC.
b3.1) Trường hợp hàng hóa không đủ điều kiện đưa về bảo quản, thông báo cho người khai hải quan bằng “Chỉ thị của Hải quan” thông qua nghiệp vụ IDA01 (mã A); đồng thời cập nhật lý do không chấp nhận đưa hàng về bảo quản tại ô “Cập nhật ý kiến của công chức xử lý” tại Màn hình kiểm tra thông tin tờ khai – Kiểm tra hồ sơ;
b3.2) Trường hợp hàng hóa đáp ứng điều kiện đưa hàng về bảo quản, công chức kiểm tra hồ sơ thực hiện như sau:
- Đề xuất Chi cục trưởng phê duyệt đưa hàng về bảo quản tại ô “Cập nhật ý kiến của công chức xử lý” tại Màn hình kiểm tra thông tin tờ khai – Kiểm tra hồ sơ, trong đó ghi nhận cụ thể căn cứ chấp nhận đưa hàng về bảo quản;
- Sau khi được Chi cục trưởng phê duyệt tại ô “Ý kiến của Lãnh đạo”, thông báo cho người khai hải quan quyết định cho phép Đưa hàng về bảo quản tại ô “Chỉ thị của Hải quan” trên Tờ khai hải quan thông qua nghiệp vụ IDA01 (mã B).
- Cập nhật quyết định cho phép đưa hàng về bảo quản tại Hệ thống thông quan điện tử tập trung (Hệ thống e-Customs).
- Sau khi có kết quả kiểm tra của các cơ quan chuyên ngành, nếu lô hàng đủ điều kiện được phép nhập khẩu, công chức kiểm tra hồ sơ xác nhận hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ bằng nghiệp vụ CEA; nếu lô hàng không được phép nhập khẩu tiến hành xử lý theo quy định hiện hành. Trường hợp người khai hải quan nộp kết quả kiểm tra của các cơ quan chuyên ngành không đúng thời hạn quy định tiến hành lập Biên bản vi phạm, sau khi người khai hải quan chấp hành quyết định xử lý của cơ quan Hải quan, tiếp tục thực hiện thủ tục hải quan.
b4) Đối với những lô hàng phải thực hiện kiểm tra hàng hóa, công chức sau khi hoàn tất việc kiểm tra hồ sơ hải quan, chỉ ghi nhận kết quả kiểm tra hồ sơ tại ô “Cập nhật ý kiến của công chức xử lý”, không thực hiện CEA/CEE và chuyển hồ sơ sang Bước 3. Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa không đúng so với khai báo của người khai hải quan và hàng hóa thuộc đối tượng phải tính lại thuế thì công chức kiểm tra hồ sơ thực hiện tính lại thuế trên cơ sở hồ sơ Bước 3 chuyển về, thông báo cho người khai hải quan khai sửa đổi, bổ sung (nếu có) bằng “Chỉ thị của Hải quan” thông qua nghiệp vụ IDA01/EDA01 (mã A) và làm tiếp thủ tục theo quy định. Nếu quá 05 ngày kể từ ngày gửi thông báo sửa đổi, bổ sung và còn trong thời hạn hiệu lực tờ khai mà người khai hải quan không thực hiện việc sửa đổi, bổ sung thì công chức hải quan thực hiện việc sửa đổi, bổ sung và ấn định thuế (nếu có) thông qua nghiệp vụ IDA01/EDA01 (mã B) và thực hiện tiếp các thủ tục.
Đối với tờ khai khai vận chuyển kết hợp được phân luồng đỏ, sau khi hoàn tất việc kiểm tra hồ sơ hợp lệ, công chức Bước 2 cập nhật kết quả kiểm tra hồ sơ và cho phép vận chuyển hàng về địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa tại ô “Cập nhật ý kiến của công chức xử lý”, đồng thời cập nhật quyết định cho phép vận chuyển hàng về địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa tại Hệ thống e-Customs để Bước 3 thực hiện kiểm tra. Thông báo cho người khai hải quan quyết định cho phép Vận chuyển hàng về địa điểm kiểm tra tại ô “Chỉ thị của Hải quan” trên Tờ khai hải quan thông qua nghiệp vụ IDA01 (mã B).
Trường hợp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai không thể tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa, đề xuất Chi cục trưởng quyết định lựa chọn 01 địa điểm kiểm tra tập trung thuộc địa bàn của Cục Hải quan để yêu cầu Chi cục Hải quan nơi quản lý địa điểm kiểm tra tập trung thực hiện kiểm hóa. Sau khi Chi cục trưởng phê duyệt, lập 01 Phiếu đề nghị kiểm tra thực tế hàng hóa theo Mẫu số 9 Phụ lục kèm theo Quy trình này. Niêm phong hồ sơ hải quan bao gồm: 01 Phiếu đề nghị kiểm tra thực tế hàng hóa và toàn bộ hồ sơ hải quan sao y bản chính, giao người khai hải quan chuyển đến Chi cục Hải quan nơi thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa. Ngay sau khi bàn giao hồ sơ cho người khai hải quan, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai tiến hành fax Phiếu đề nghị kiểm tra thực tế hàng hóa đến Chi cục nơi thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa.
3. Bước 3: Kiểm tra thực tế hàng hóa
a) Trách nhiệm của Chi cục trưởng
a1) Phân công cho công chức kiểm tra thực tế hàng hóa thông qua Màn hình NA02A
Trường hợp phân công cho nhiều hơn 01 công chức thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa, thực hiện phân công 01 công chức tại ô “Tên người phụ trách kiểm hóa”, các công chức còn lại ghi nhận tại ô “Cập nhật ý kiến của Lãnh đạo” trên Màn hình kiểm tra thông tin tờ khai – Kiểm tra thực tế hàng hóa.
Đối với những tờ khai liên kết với số tờ khai khác (lô hàng có trên 50 dòng hàng) trong đó có hơn 01 tờ khai phân luồng đỏ thì toàn bộ các tờ khai luồng đỏ phân công cho nhóm công chức kiểm tra thực tế hàng hóa các tờ khai thuộc lô hàng.
Đối với tờ khai chuyển luồng từ luồng vàng sang luồng đỏ, sau khi phê duyệt đề xuất chuyển luồng của công chức kiểm tra hồ sơ, Chi cục trưởng trực tiếp tiến hành phân công công chức kiểm tra thực tế hàng hóa.
a2) Quyết định hình thức, mức độ kiểm tra, chỉ đạo các nội dung công chức cần kiểm tra; phê duyệt đề xuất của công chức kiểm tra thực tế hàng hóa, quyết định việc tạm dừng hoàn thành việc kiểm tra và hủy tạm dừng hoàn thành kiểm tra thông qua chức năng Tạm dừng và Hủy tạm dừng CEA/CEE (nếu có) tại Màn hình kiểm tra thông tin tờ khai – Kiểm tra thực tế hàng hóa; việc chỉ đạo và phê duyệt phải được cập nhật vào Hệ thống tại ô “Cập nhật ý kiến của Lãnh đạo”.
b) Trách nhiệm của công chức hải quan thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa
b1) Công chức được phân công tại ô “Tên người phụ trách kiểm hóa” trên Màn hình kiểm tra thông tin tờ khai – Kiểm tra thực tế hàng hóa sử dụng nghiệp vụ CKO để thông báo cho người khai hải quan về việc chuyển luồng (nếu có), hình thức, địa điểm và thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa theo đúng nội dung chỉ đạo của Chi cục trưởng;
b2) Thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 14 Thông tư 22/2014/TT-BTC. Kết quả kiểm tra hàng hóa phải xác định rõ những nội dung phù hợp/chưa phù hợp của hàng hóa thực tế xuất khẩu, nhập khẩu so với khai báo của người khai hải quan, đồng thời phải xác định đầy đủ các thông tin về hàng hóa làm căn cứ tính thuế và phải được cập nhật tại ô “Cập nhật ý kiến của công chức xử lý”;
b3) Thực hiện việc lấy mẫu (nếu có) theo quy định hiện hành.
c) Xử lý kết quả kiểm tra:
c1) Trường hợp kết quả kiểm tra phù hợp và thuộc trường hợp thông quan thì công chức kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện:
c1.1) Ghi nhận kết quả kiểm tra vào Hệ thống tại ô “Cập nhật ý kiến của công chức xử lý”;
c1.2) Hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa thông qua chức năng CEA/CEE.
c2) Trường hợp tờ khai có đề nghị giải phóng hàng, công chức kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện các công việc như quy định tại điểm b2.2 Bước 2 Mục này;
c3) Trường hợp tờ khai có yêu cầu mang hàng hóa về bảo quản, công chức kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện các công việc như quy định tại điểm b3 Mục này;
c4) Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa không đúng so với khai báo của người khai hải quan thì công chức kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện theo quy định hiện hành và chuyển hồ sơ đến các bước nghiệp vụ tiếp theo để xem xét, quyết định (trường hợp hàng thuộc đối tượng phải tính lại thuế thì công chức kiểm tra thực tế hàng hóa ghi nhận kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa chuyển toàn bộ hồ sơ về Bước 2 để tính lại thuế).
d) Truờng hợp có yêu cầu kiểm tra thực tế hàng hóa từ một Chi cục Hải quan khác thì Chi cục trưởng phân công công chức, thực hiện kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra thực hiện như quy định tại điểm a, điểm b, điểm c Bước này. Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa không đúng so với khai báo của người khai hải quan thì lập Biên bản theo quy định hiện hành gửi Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai xử lý.
4. Bước 4: Quản lý, hoàn chỉnh hồ sơ
a) Thu thuế
Hệ thống tự động kiểm tra việc nộp thuế của tờ khai hải quan trên cơ sở thanh toán của người khai hải quan được cập nhật trên Hệ thống.
Trường hợp người khai hải quan đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế nhưng thông tin về việc thanh toán thuế chưa được cập nhật kịp thời trên Hệ thống thì công chức hải quan căn cứ bản chỉnh chứng từ chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ thuế do người khai hải quan xuất trình (lưu 01 bản chụp có xác nhận của người khai hải quan) để thực hiện nghiệp vụ RCC trên Hệ thống VNACCS xác nhận tờ khai đã hoàn thành nghĩa vụ thuế. Chi cục trưởng nơi đăng ký tờ khai giao cho một hoặc một nhóm công chức hải quan thực hiện nghiệp vụ RCC và mở sổ theo dõi số lượng tờ khai đã thực hiện nghiệp vụ này.
b) Xác nhận thông quan/giải phóng hàng/đưa hàng về bảo quản/vận chuyển hàng về địa điểm kiểm tra đối với tờ khai luồng vàng, luồng đỏ
Trên cơ sở xác nhận thông quan/giải phóng hàng/đưa hàng về bảo quản/vận chuyển hàng về địa điểm kiểm tra trên Hệ thống, công chức được giao nhiệm vụ xác nhận thông quan/giải phóng hàng/đưa hàng về bảo quản/vận chuyển hàng về địa điểm kiểm tra đối với tờ khai luồng vàng, luồng đỏ tiến hành in 02 Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (trừ thông tin chi tiết từng dòng hàng) trên Hệ thống e-Customs; đóng dấu xác nhận theo mẫu dấu tương ứng quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, ký tên, đóng dấu công chức vào góc trên cùng bên phải của trang đầu tiên của 01 Tờ khai in giao cho người khai hải quan, lưu 01 Tờ khai in cùng hồ sơ hải quan của lô hàng.
Trường hợp khu vực giám sát chưa triển khai Hệ thống VNACCS, công chức được giao nhiệm vụ in 01 Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu luồng xanh (trừ thông tin chi tiết từng dòng hàng) trên Hệ thống e-Customs, đóng dấu xác nhận theo mẫu dấu tương ứng quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, ký tên, đóng dấu công chức vào góc trên cùng bên phải của trang đầu tiên của Tờ khai in. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu vận chuyển bằng container, in Bảng kê số container đính kèm tờ khai và đóng dấu giáp lai toàn bộ Bảng kê với Tờ khai in giao cho người khai hải quan để xuất trình tại khu vực giám sát. Nhận lại Tờ khai xuất khẩu đã được xác nhận qua khu vực giám sát do người khai hải quan xuất trình để cập nhật vào Hệ thống e-Customs.
Trường hợp Hệ thống tại khu vực giám sát gặp sự cố, in Bảng kê số hiệu kiện, container, phương tiện chứa hàng của tờ khai quy định tại Bước 5 dưới đây, ký tên, đóng dấu công chức để đính kèm tờ khai in giao người khai hải quan.
c) Quản lý, hoàn chỉnh hồ sơ
Công chức được giao nhiệm vụ quản lý, hoàn chỉnh hồ sơ theo dõi, quản lý và hoàn chỉnh hồ sơ của các lô hàng đã được “Thông quan”, “Giải phóng hàng”, “Đưa hàng về bảo quản”, mà còn nợ các chứng từ được phép chậm nộp thuộc bộ hồ sơ hải quan hoặc còn vướng mắc chưa hoàn tất thủ tục hải quan.
Công chức hải quan đã giải quyết thủ tục cho lô hàng tại các Bước 2, Bước 3 có trách nhiệm tiếp nhận các chứng từ chậm nộp, xử lý các vướng mắc của lô hàng. Sau khi hoàn thành thì chuyển cho công chức được giao nhiệm vụ quản lý, hoàn chỉnh hồ sơ. Công chức quản lý, hoàn chỉnh hồ sơ kiểm tra việc hoàn chỉnh của hồ sơ, đưa vào lưu trữ nếu đã đầy đủ hồ sơ theo quy định.
5. Bước 5: Quản lý hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan
a) Trường hợp khu vực giám sát hải quan đã triển khai Hệ thống VNACCS:
Việc giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ra, vào khu vực giám sát hải quan được thực hiện trên Hệ thống e-Customs tại Văn phòng Đội giám sát và Bộ phận giám sát cổng khu vực giám sát thuộc Chi cục Hải quan quản lý khu vực giám sát thực hiện. Trong trường hợp Chi cục Hải quan quản lý khu vực giám sát không phân chia thành Văn phòng Đội giám sát và Bộ phận giám sát cổng khu vực giám sát, hoặc không có Đội giám sát chuyên trách thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý khu vực giám sát chịu trách nhiệm phân công công chức phù hợp thực hiện.
a1) Trách nhiệm của Văn phòng Đội giám sát
a1.1) Nội dung kiểm tra:
- Tiếp nhận, kiểm tra các chứng từ người khai hải quan phải xuất trình theo đúng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 31 Thông tư 22/2014/TT-BTC và các cảnh báo của Hệ thống e-Customs;
- Kiểm tra thông tin khai báo về chi tiết số hiệu container tại chỉ tiêu “Số đính kèm khai báo điện tử” đối với hàng hóa nhập khẩu được đóng trong container vận chuyển bằng đường biển.
a1.2) Xử lý kết quả kiểm tra;
- Nếu kiểm tra phát hiện thông tin khai báo không đầy đủ hoặc có sự sai lệch, chưa phù hợp giữa chứng từ thuộc diện phải nộp, xuất trình, công chức giám sát tùy theo từng trường hợp hướng dẫn người khai hải quan điều chỉnh, bổ sung hoặc xử lý theo quy định.
- Nếu kết quả kiểm tra phù hợp: Cập nhật số hiệu container sẽ qua khu vực giám sát (đối với hàng hóa nhập khẩu bằng container) hoặc số hiệu kiện hoặc số hiệu của phương tiện chứa hàng thuộc tờ khai sẽ qua khu vực giám sát trên Hệ thống e-Customs (tại tiêu chí “Số container”),
Đối với tờ khai hàng hóa nhập khẩu được phân luồng xanh (trừ tờ khai nhập khẩu tại chỗ), công chức giám sát tiến hành in 01 Tờ khai hàng hóa nhập khẩu thông quan (trừ thông tin chi tiết từng dòng hàng) trên Hệ thống e-Customs; đóng dấu xác nhận theo mẫu dấu quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, ký tên, đóng dấu công chức vào góc trên cùng bên phải của trang đầu tiên Tờ khai in giao cho người khai hải quan.
a2) Trách nhiệm của Bộ phận giám sát cổng khu vực giám sát
a2.1) Kiểm tra, đối chiếu số hiệu container/số ký hiệu của phương tiện chứa hàng với danh sách số hiệu container/số ký hiệu của phương tiện chứa hàng do Văn phòng Đội giám sát cập nhật trên Hệ thống e-Customs; tình trạng niêm phong hãng tàu, tình trạng niêm phong hải quan (nêu có). Sử dụng máy đọc số container để kiểm tra, đối chiếu nếu đã được trang bị;
a2.2) Xác nhận hàng qua khu vực giám sát trên Hệ thống e-Customs trên cơ sở xác nhận của Văn phòng Đội giám sát. Riêng đối với hàng hóa vận chuyển bằng container hoặc chia thành nhiều chuyến thì xác nhận theo từng container hoặc theo từng chuyến hàng qua khu vực giám sát trên Hệ thống e-Customs.
a3) Trường hợp Hệ thống tại Bộ phận giám sát cổng khu vực giám sát gặp sự cố không thể tra cứu được thông tin
a3.1) Văn phòng Đội giám sát
- Thực hiện việc kiểm tra như quy định tại điểm a1 Bước này;
- Lập Bảng kê số hiệu kiện, container, phương tiện chứa hàng theo từng tờ khai sẽ qua khu vực giám sát, ký tên, đóng dấu công chức chuyển Bộ phận giám sát cổng khu vực giám sát theo Mẫu số 7 Phụ lục kèm theo Quy trình này.
a3.2) Bộ phận giám sát cổng khu vực giám sát
Trên cơ sở bảng kê do Văn phòng Đội giám sát chuyển tới, công chức giám sát cổng khu vực giám sát thực hiện xác nhận hàng qua khu vực giám sát tại Bảng kê và chuyển trả lại cho Văn phòng Đội giám sát để cập nhật vào Hệ thống.
a4) Trong trường hợp Hệ thống tại Văn phòng Đội giám sát và Bộ phận giám sát cổng khu vực giám sát gặp sự cố
Những nội dung công việc quy định tại điểm a1 Bước này và việc in tờ khai được thực hiện tại Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai.
Văn phòng Đội giám sát khai thác thông tin tại đơn vị hỗ trợ xử lý nghiệp vụ hải quan thuộc Tổng cục Hải quan, lập Bảng kê số hiệu kiện, container, phương tiện chứa hàng theo từng tờ khai sẽ qua khu vực giám sát, ký tên, đóng dấu công chức chuyển Bộ phận giám sát cổng khu vực giám sát.
Công chức giám sát cổng khu vực giám sát thực hiện xác nhận hàng qua khu vực giám sát tại Bảng kê và chuyển trả lại cho Văn phòng Đội giám sát để yêu cầu đơn vị hỗ trợ xử lý nghiệp vụ hải quan thuộc Tổng cục Hải quan cập nhật vào Hệ thống hoặc tự cập nhật vào Hệ thống khi Hệ thống đã xử lý được sự cố.
b) Trường hợp khu vực giám sát chưa triển khai Hệ thống VNACCS
b1) Nội dung kiểm tra
b1.1) Tiếp nhận, kiểm tra các chứng từ người khai hải quan phải xuất trình theo đúng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 31 Thông tư 22/2014/TT-BTC;
b1.2) Kiểm tra hiệu lực của tờ khai hải quan;
b1.3) Đối chiếu Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu in có xác nhận của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai do người khai hải quan xuất trình, Bảng kê số container với hàng hóa làm căn cứ để xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát.
b2) Xử lý kết quả kiểm tra
Công chức hải quan giám sát sau khi kiểm tra nếu phù hợp thì đóng dấu xác nhận “Hàng đã qua khu vực giám sát” theo mẫu dấu quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, ký tên, đóng dấu công chức vào phía dưới dấu xác nhận của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai giao cho người khai hải quan nộp lại Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai.
Trường hợp kết quả kiểm tra không phù hợp, công chức hải quan giám sát báo cáo Chi cục trưởng xem xét giải quyết cụ thể theo thẩm quyền hoặc phối hợp với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai theo quy định hiện hành.
II. Sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan
1. Trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Thông tư 22/2014/TT-BTC
a) Trường hợp sửa đổi, bổ sung trước thời điểm xác nhận nghiệp vụ CEA/CEE, công chức được phân công thực hiện:
a1) Kiểm tra hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 11 Thông tư 22/2014/TT-BTC;
a2) Xử lý kết quả kiểm tra;
a2.1) Nếu việc sửa đổi, bổ sung hợp lệ, tiếp tục thực hiện thủ tục hải quan theo phân luồng mới của Tờ khai sửa đổi, bổ sung; thực hiện xử phạt theo quy định hiện hành nếu thời điểm thực hiện sửa đổi, bổ sung đối với tờ khai luồng đỏ là thời điểm sau khi bắt đầu kiểm tra thực tế hàng hóa;
a2.2) Nếu việc sửa đổi, bổ sung không hợp lệ, đề xuất Chi cục trưởng không chấp thuận tờ khai sửa đổi, bổ sung. Trên cơ sở quyết định của Chi Cục trưởng, sử dụng nghiệp vụ IDA01/EDA01 – Chỉ thị của Hải quan (mã A) để yêu cầu người khai hải quan sửa đổi lại như nội dung tờ khai ban đầu.
b) Trường hợp sửa đổi, bổ sung sau thời điểm xác nhận nghiệp vụ CEA/CEE nhưng trước thời điểm thông quan, công chức được phân công thực hiện:
b1) Trách nhiệm của Chi cục trưởng:
b1.1) Phân công công chức thực hiện kiểm tra hồ sơ sửa đổi, bổ sung ngoài hệ thống. Trường hợp tờ khai luồng vàng, luồng đỏ ưu tiên phân công công chức đã thực hiện kiểm tra hồ sơ trong quá trình thông quan thực hiện;
b1.2) Phê duyệt kết quả kiểm tra hồ sơ khai bổ sung do công chức đề xuất.
b2) Trách nhiệm của công chức:
b2.1) Tiếp nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo phân công của Chi cục trưởng;
b2.2) Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ sửa đổi, bổ sung. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung bao gồm:
- Tờ khai bổ sung sau thông quan (đã đăng ký): 01 bản in;
- Các chứng từ chứng minh lý do sửa đổi, bổ sung (nếu có).
b3) Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đề xuất Chi cục trưởng chấp thuận/không chấp thuận Tờ khai bổ sung sau thông quan bằng văn bản. Sau khi Chi cục trưởng phê duyệt hình thức xử lý đối với Tờ khai bổ sung sau thông quan tại văn bản đề xuất, công chức hải quan thực hiện như sau:
b3.1) Trường hợp không chấp nhận Tờ khai bổ sung sau thông quan: thông báo từ chối Tờ khai bổ sung sau thông quan bằng nghiệp vụ CAM (mã N); chuyển thông tin tờ khai cho bộ phận làm nhiệm vụ quản lý rủi ro của Chi cục để tiến hành kiểm tra và đề xuất xử lý;
b3.2) Trường hợp chấp nhận khai bổ sung: sử dụng nghiệp vụ CAM (mã Y) để thông báo kết quả đến người khai hải quan, xử phạt về hành vi vi phạm quy định về khai hải quan theo quy định hiện hành. Nêu việc khai bổ sung có liên quan đến tăng, giảm số tiền thuế phải thu thì thực hiện theo quy định hiện hành (trên Hệ thống kế toán thuế tập trung). In 01 Tờ khai sửa đổi, bổ sung sau thông quan (được chấp nhận) do Hệ thống tự động gửi về, lưu cùng hồ sơ sửa đổi, bổ sung.
2. Trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư 22/2014/TT-BTC
Thủ tục sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan đối với trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư 22/2014/TT-BTC thực hiện như quy định tại điểm b khoản 1 Mục này. Riêng hồ sơ sửa đổi, bổ sung bao gồm:
a) Văn bản đề nghị khai bổ sung về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Mẫu số 1 Phụ lục III Thông tư 22/2014/TT-BTC: 01 bản chính;
b) Tờ khai bổ sung sau thông quan (đã đăng ký): 01 bản in;
c) Các chứng từ chứng minh lý do sửa đổi, bổ sung (nếu có)….

Từ khóa tìm kiếm trên google:

 • luật hải quan 2015

TRUNG TÂM SÁCH HÀ NỘI
Đặt mua hàng liên hệ:
- tại Hà Nội: 0926 98 58 68 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0962 601 638 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0963 735 128 giao hàng hỏa tốc
nguồn: sách biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN)
popular personal essay writers for hire usa buy astronomy presentation write my religious studies thesis statement help me write professional phd essay on trump esl dissertation results writing for hire best custom essay ghostwriter for hire for college best admission essay writers service au professional dissertation hypothesis proofreading services for college professional masters blog post topic custom academic essay editor for hire for mba top curriculum vitae editing service au help with my custom critical thinking online pay to write cheap admission essay best blog post writing services cheap paper ghostwriters services for university professional homework writer website gb top dissertation hypothesis editing services uk custom essay ghostwriter for hire for university esl problem solving editor site us type my classic english literature report help me write custom reflective essay esl critical analysis essay proofreading for hire ca cheap curriculum vitae ghostwriting site us best reflective essay ghostwriters websites for mba top dissertation hypothesis editor sites usa cheap content editing for hire for college popular report ghostwriting services usa popular admission essay editor services usa descriptive essay writer site uk custom dissertation abstract editing sites cheap research proposal editing service usa best school essay writers service online cheap college cheap essay advice buy english report professional blog editor website for masters professional dissertation ghostwriting websites online esl case study ghostwriting service us pay to do top problem solving online cheap critical analysis essay proofreading sites for college cheap article review ghostwriters sites uk soft shell lobster top article ghostwriting websites au custom creative essay writing service gb popular blog post ghostwriter site for university top expository essay writers websites custom university essay editing sites for university cheap mba admission essay ideas do my human resource management creative writing dissertation ghostwriter websites au professional speech editor websites for masters best writing service online esl analysis essay writer website uk professional school homework assistance best dissertation methodology writing for hire for phd best literature review ghostwriting websites for phd popular application letter writing websites for college esl letter writer website gb top definition essay writer site best creative writing writers sites online popular biography editor sites for university culture essay writing for hire best cover letter ghostwriter website for mba top presentation ghostwriting services usa professional dissertation methodology proofreading services for college esl blog post writers sites for masters esl speech editor website usa popular university essay ghostwriting sites for phd professional dissertation methodology writers websites for masters cheap papers writing service gb top papers writer sites for phd esl descriptive essay editor sites for university top home work writer website for university top dissertation results editing service for mba popular thesis proposal writers for hire online cheap definition essay ghostwriter services usa professional scholarship essay editor site us esl bibliography editing site online type my family and consumer science curriculum vitae cheap expository essay proofreading for hire critical analysis essay proofreading services au law essay sample top personal statement editor site buy professional letter top academic essay ghostwriters service for school popular blog ghostwriters sites us best mba essay writer sites ca reflective essay for university write my engineering application letter cheap masters essay writers services for mba professional presentation ghostwriter website ca ancient egyptian paper best admission essay writing websites for university custom thesis writer for hire us custom reflective essay ghostwriter service for school popular college essay ghostwriter site online custom definition essay writing for hire gb write environmental studies bibliography popular essays ghostwriter site uk cheap assignment ghostwriters service for mba custom paper writing sites gb pay to write admission essay on lincoln professional personal statement proofreading websites for masters cheap scholarship essay writing sites ca top content ghostwriting service gb popular analysis essay editing website online esl report writing service for mba help with my ancient civilizations dissertation chapter top problem solving ghostwriters site online popular course work ghostwriters website for university best definition essay ghostwriter site for university cheap analysis essay writer service for school help with trigonometry dissertation methodology custom editor service for masters preschool child observation report pay to do communication term paper pay to do health course work popular essays ghostwriting for hire online esl thesis proposal writing websites for mba type my top best essay professional research paper ghostwriter service usa professional research proposal proofreading service esl dissertation proposal ghostwriter service for university popular creative writing ghostwriter websites ca best blog ghostwriting site for college best content writer service gb professional presentation ghostwriting site uk esl university dissertation chapter example popular mba essay writers sites online popular dissertation introduction ghostwriters site au liberal view on poverty order top scholarship essay on usa top scholarship essay proofreading service ca top annotated bibliography writers for hire for phd cheap mba dissertation methodology examples the buried life summary popular argumentative essay writer sites for masters best research proposal editor sites for phd professional research proposal proofreading websites usa top papers editor sites uk esl biography proofreading service us cheap college cover letter samples popular college creative writing examples pay for custom problem solving online personal proofreading service au custom dissertation abstract writers websites online cheap research paper writing site online best bibliography editing services gb hamlet comic relief top university biography topics top scholarship essay writers website gb esl term paper editor website for masters top term paper ghostwriters services us esl admission essay writers for hire for university personal statement editor for hire online top blog writers site au cheap paper editing services for college business essay writer sites top speech editing for hire us pay for my custom reflective essay on donald trump cheap dissertation chapter writers websites for school professional report ghostwriter service for college best admission paper ghostwriting services for masters custom blog editor site for mba julius caesar paper help with my esl persuasive essay on civil war custom thesis writing service for university custom scholarship essay writer services ca a seperate peace theme write esl expository essay on usa community identity stability best movie review ghostwriters sites for university custom article review editing websites for school pay for professional rhetorical analysis essay on brexit community essay sample top resume ghostwriting site for phd esl article review writing services ca best book review proofreading website for mba custom thesis writing site au popular admission paper ghostwriter website au best book review editing websites usa cheap homework editor website for university cheap cover letter writer websites for mba just lather esl university academic essay example esl paper editing services ca best university cv example pay to write popular admission essay on lincoln professional research paper editing sites online top case study ghostwriter site for college top speech ghostwriting website for mba professional speech writing website for university custom course work proofreading for hire for college professional dissertation methodology editor for hire for masters popular rhetorical analysis essay proofreading service au critical essay ghostwriting for hire uk help with my esl custom essay on usa popular dissertation hypothesis ghostwriter for hire for mba best thesis ghostwriters service for mba pros of racial profiling custom critical analysis essay ghostwriting site usa pay to get phd essay on usa cheap cv ghostwriters for hire usa esl research proposal ghostwriting service gb write me esl book review esl best essay proofreading site help me write shakespeare studies cover letter help me write best critical essay on presidential elections professional cv ghostwriting sites for mba write my best bibliography online best masters thesis advice top analysis essay writers website for university website review essay best analysis essay writer site for university pay for my professional creative essay on presidential elections custom content writing sites au best reflective essay ghostwriting for hire usa professional curriculum vitae editor website au esl dissertation chapter writer websites usa custom phd biography topic cheap phd curriculum vitae advice popular book review ghostwriter service for university write top business plan online blog ghostwriters sites online esl university assignment sample custom essays ghostwriters for hire for school custom essay ghostwriters service top persuasive essay ghostwriting service for school custom reflective essay editor websites ca top academic essay writers service for phd best writer site au professional dissertation proposal writers service for college top admission essay editor for hire for school best dissertation results editor service for mba popular rhetorical analysis essay editor site au cheap phd essay ghostwriters website for university custom scholarship essay writing service usa blog post ghostwriters service au best phd essay ghostwriter website for school cheap biography writers website us custom argumentative essay proofreading websites for mba cheap mba business plan topics help writing life science thesis write medicine letter popular academic essay ghostwriting services au pay to do popular phd essay on presidential elections professional admission paper ghostwriting for hire gb professional content writers sites for school help me write best masters essay on lincoln esl course work ghostwriter site uk popular article ghostwriter for hire for phd custom critical essay ghostwriting sites uk scholarship editor website usa mom is best popular blog post ghostwriter sites au cheap academic essay writer service au cheap scholarship essay writers services au cheap dissertation writing for hire usa top thesis proposal ghostwriter service gb professional academic essay ghostwriting service for university dissertation abstract writing for hire gb popular content writer website au esl annotated bibliography writers website uk best critical analysis essay writers services for university custom dissertation results editing websites for masters love in la sparknotes top biography writing for hire uk best academic essay ghostwriters site for university top report ghostwriters service for college popular dissertation introduction writer services for masters professional best essay editor services us popular article review ghostwriters services for college custom personal essay on usa custom thesis proposal ghostwriters websites for mba top annotated bibliography proofreading service for university best critical analysis essay writing website ca popular dissertation abstract ghostwriting services us popular blog writing websites best school essay writing sites for masters pay to write art & architecture bibliography top research paper writers website for phd top literature review ghostwriter website gb cheap college movie review socialization and culture top letter editing site au top dissertation results writers sites for school popular cv editing site for university popular thesis writing websites au best creative essay ghostwriting service online cheap literature review editor site au custom college course work example help me write popular creative essay on hacking top academic essay ghostwriter service best critical thinking editor website us professional masters expository essay help best rhetorical analysis essay ghostwriting services uk popular expository essay writer service for school professional homework proofreading website for mba cheap article editing site for college popular school cv examples logic essay ghostwriting site professional mba dissertation proposal esl dissertation ghostwriter services for phd phd essay on history best dissertation methodology ghostwriter website au popular book review proofreading site for university popular course work ghostwriter website usa cheap creative essay ghostwriting for hire for phd esl creative writing writing for hire for school elvis presleys wife cheap dissertation hypothesis ghostwriting for hire for university what are western religions top blog ghostwriting sites ca help writing best analysis essay on hillary cheap dissertation proposal writing for hire au help with custom admission paper buy shakespeare studies thesis top critical essay editor service online esl expository essay writers site custom personal essay editor service for school popular blog ghostwriter sites au type my professional critical essay on shakespeare custom persuasive essay writing sites us esl paper editing site us pay to write health speech cheap essays writers website usa esl university essay ghostwriting website for phd cheap best essay writer services gb cheap scholarship essay proofreading website for phd help with best literature review online custom creative writing writers service au professional annotated bibliography ghostwriter services ca dissertation chapter ghostwriter sites us professional dissertation proposal writer website for mba literature review writers services ca order classic english literature resume persuasive editor services us popular best essay writing for hire for university rhetorical analysis ghostwriter websites au top curriculum vitae proofreading service gb professional research proposal proofreading site for masters popular business plan ghostwriting site for college custom university essay ghostwriting website for mba type my women and gender studies creative writing best mba essay ghostwriters for hire us cheap phd essay ghostwriter service best dissertation abstract ghostwriting website for phd esl speech proofreading sites for school custom argumentative essay editing site for mba custom school letter assistance best dissertation conclusion editor websites for phd do my custom masters essay on shakespeare esl curriculum vitae editor service custom academic essay writing for hire au type my custom academic essay on usa professional critical thinking ghostwriters site for masters esl book review writers websites au professional creative essay ghostwriter websites for university pay to write investments admission essay physics writing websites top critical thinking writers sites ca case study ghostwriter site ca professional presentation ghostwriter site for school cheap argumentative essay editor websites for school popular course work ghostwriters website uk top course work ghostwriter service for school help writing statistics dissertation conclusion popular personal essay writing services online life science essay writers for hire custom thesis proposal writer services uk esl bibliography ghostwriting service cheap university business plan topic best dissertation results editor service ca cheap curriculum vitae editor sites for school best biography editor website au professional argumentative essay writing service top book review writer websites for school popular dissertation ghostwriter site usa custom phd essay ghostwriter website top college essay ghostwriter site online esl blog ghostwriter websites online best best essay writers services us buy logic cover letter professional scholarship essay ghostwriting for hire for university help writing film studies cv esl proofreading website au pay for tourism bibliography top annotated bibliography writing website uk business analysis paper popular rhetorical analysis essay writing websites for phd an image of africa meaning of true friendship cheap cover letter ghostwriters services popular dissertation ghostwriters site usa write me ancient civilizations movie review order world literature book review professional admission essay proofreading website uk popular course work ghostwriter sites for university biography proofreading for hire online ahab in moby dick nature vs nurture research paper custom college dissertation ideas cheap school annotated bibliography advice best course work ghostwriter for hire uk esl article review editing for hire for mba custom definition essay writing site for phd pay to write anthropology article review professional phd dissertation sample cheap book review writer websites custom dissertation results ghostwriter for hire us pay to write communication book review popular article ghostwriter sites online esl speech proofreading website for phd cheap essays writers services au professional masters essay ghostwriting service for phd top business plan writing services for university best curriculum vitae writing website au professional university admission essay advice popular expository essay ghostwriter websites pay to get theater studies dissertation results popular custom essay ghostwriter website for masters custom application letter editing websites for college symbols in the metamorphosis professional thesis proposal ghostwriter service for school popular mba term paper topic breathing underwater sparknotes great depression essay introduction earth science ghostwriters sites cheap personal statement writing services for college custom speech ghostwriting website us dissertation writing services gb popular home work ghostwriters services usa custom descriptive essay writing websites usa professional blog post writers sites for mba popular letter proofreading services for college pay to write custom academic essay on usa best blog editing sites for phd esl admission paper proofreading services uk professional dissertation chapter ghostwriting websites for masters cheap university essay ghostwriter site au custom papers editing site for mba top university essay proofreading website ca help with top dissertation conclusion esl dissertation conclusion editor site au popular blog post writer site for masters esl scholarship essay writers services custom business plan ghostwriter website online esl essays proofreading for hire for mba professional thesis statement writer site uk best article ghostwriters sites ca united methodist communion order earth science admission essay professional personal statement proofreading service for school custom problem solving writers services for school professional homework ghostwriter website ca college ghostwriting websites au logic writing site popular best essay editor services au cheap bibliography ghostwriter for hire uk best report editor site au cheap thesis proofreading site gb professional thesis statement ghostwriter services gb my personal philosophy professional report editing service for university custom ghostwriters website for masters popular scholarship essay proofreading sites usa help me write top blog online top thesis statement writer websites for university cheap assignment ghostwriter services top research paper proofreading site for college cheap research proposal ghostwriter websites online best academic essay proofreading services au pay to get english dissertation hypothesis cheap dissertation abstract ghostwriters sites professional phd resume assistance help with music thesis proposal buy human resource management admission paper professional blog post writer for hire ca best college curriculum vitae samples esl paper ghostwriter service best best essay writing for hire for phd write me best analysis essay online cheap application letter writer sites for mba custom rhetorical analysis essay editing site for college professional problem solving proofreading service for phd esl blog post editing site au reflective editing sites usa esl dissertation conclusion proofreading sites au help with my music home work communication writers services professional phd dissertation hypothesis advice help with my top masters essay on hacking best term paper ghostwriter service for school cheap curriculum vitae editing sites for mba pay to do popular school essay on trump help me write esl university essay on brexit custom research paper writing website gb esl academic essay proofreading for hire top argumentative essay writing services usa popular argumentative essay proofreading for hire for university pay to do history annotated bibliography