sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 song ngữ anh việt mới nhất bộ tài chính » sách hay » HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HƯỚNG DẪN LẬP, THỰC HIỆN, QUYẾT TOÁN CÁC KHOẢN THU – CHI THEO LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HƯỚNG DẪN LẬP, THỰC HIỆN, QUYẾT TOÁN CÁC KHOẢN THU – CHI THEO LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HƯỚNG DẪN LẬP, THỰC HIỆN, QUYẾT TOÁN CÁC KHOẢN THU – CHI THEO LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

he thong muc luc ngan sach nha nuoc

Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước là một trong những cơ sở đánh giá khả năng quản lý, điều hành ngân sách của nhà nước; cung cấp thông tin kịp thời cho công tác lập dự toán ngân sách; đồng thời phục vụ cho việc đề ra các quyết định phát triển kinh tế – xã hội. Với chức năng đó, từ khi được ban hành cho đến nay, Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần để dần hoàn thiện và đáp ứng yêu cầu quản lý ngân sách nhà nước trong quá trình đổi mới. Mới đây nhất là Thông tư số 56/2016/TT-BTC ngày 25-03-2016 của Bộ tài chính quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, để hỗ trợ cho công tác lập, thực hiện và quyết toán các khoản thu – chi ngân sách, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước, một số văn bản pháp luật mới được ban hành gồm: Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05-04-2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước;Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29-03-2016 của Bộ tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26-02-2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;
Để giúp các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp cập nhật và áp dụng kịp thời những bổ sung, sửa đổi mới nhất của Chính phủ về Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước; lập, thực hiện và quyết toán các khoản thu – chi ngân sách; mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước;… Trung tâm Sách Tài Chính xin giới thiệu cuốn sách:

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HƯỚNG DẪN LẬP, THỰC HIỆN, QUYẾT TOÁN CÁC KHOẢN THU – CHI THEO LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016”                                               

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (có hiệu lực và áp dụng từ năm ngân sách 2016);
Phần thứ hai. Hướng dẫn lập, thực hiện, quyết toán các khoản thu – chi ngân sách theo luật ngân sách nhà nước;
Phần thứ ba. Hướng dẫn hạch toán các khoản thu – chi ngân sách nhà nước qua kho bạc;
Phần thứ tư. Những quy định mới nhất về quản lý, kiểm soát, sử dụng và thanh toán, quyết toán ngân sách nhà nước;
Phần thứ năm. Tiêu chuẩn, định mức mua sắm, quản lý, xử lý và sử dụng tài sản nhà nước.

            Sách dày 432 trang, Bìa mềm, khổ 20 x 28, Giá bìa 335.000 đ/ cuốn

Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2016

    Ngân sách nhà nước là một công cụ chính sách tài chính quan trọng của một quốc gia, là một khâu quan trọng trong điều tiết vĩ mô. Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước, đổi mới quản lý thu, chi sẽ tạo điều kiện tăng thu ngân sách và sử dụng ngân sách sẽ tiết kiệm và có hiệu quả hơn; Giúp chúng ta sớm đạt được mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

 

    Vì vậy, để tăng cường công tác quản lý tài chính ngân sách nhà nước; Quốc hội đã thông qua Luật Ngân sách nhà nước (có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017); TT số 40/2016/TT-BTC ngày 01-03-2016 hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách Nhà nước qua kho bạc Nhà nước; TT số 39/2016/TT-BTC ngày 01-03-2016 quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua kho bạc Nhà nước; NQ số 01/NQ-CP ngày 07-01-2016 Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; NQ số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28-8-2015 về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020. Và các Bộ liên quan đã ban hành những văn bản hướng dẫn như sau: TT số 08/2016/TT-BTCngày 18-01-2016 Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; TT số 67/2015/TT-BTCngày 08-05-2015 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; QĐ số 58/2015/QĐ-TTgngày 17-11-2015 Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập; TT số 159/2015/TT-BTC ngày 15-10-2015 Hướng dẫn một số điều về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập…

Để kịp thời giúp cán bộ làm công tác kế toán nắm bắt những thông tin mới trên, Nhà xuất bản Kinh Tế xuất bản cuốn sách: “HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC – LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG CHI TIÊU NỘI BỘ, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH”.

quan ly su dung chi tieu noi bo

    Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: PHẦN I. LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (có hiệu thi hành từ năm ngân sách 2017); PHẦN II. GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI; PHẦN III. NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC; PHẦN IV. TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MUA SẮM VÀ KHẤU HAO TÀI SẢN MÁY MÓC, THIẾT BỊ TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC; PHẦN V. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC; PHẦN VI. HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG NĂM NGÂN SÁCH 2016.

 

    Hy vọng đây là một tài liệu thực sự cần thiết giúp cho cho các kế toán trưởng và cán bộ làm công tác kế toán thuận tiện trong việc nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng đúng quy định của nhà nước.

 

    Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 424 trang, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2016.
>> sách biểu thuế nhập khẩu mới nhất
>> địa chỉ chăn lông cừu nanara ở hà nội >> mua sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ