sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 song ngữ anh việt mới nhất bộ tài chính » sách hay » Sự lãnh đạo của Đảng và Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975)

Sự lãnh đạo của Đảng và Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975)

Sự lãnh đạo của Đảng và Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975)

hcm

Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, bên cạnh việc chỉ đạo của Quân ủy Trung ương thì Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã giành nhiều Hội nghị với những nghị quyết quan trọng để lãnh đạo và chỉ đạo kịp thời. Hội nghị Bộ Chính trị (1-1961) ra Chỉ thị về phương hướng và nhiệm vụ công tác trước mắt của cách mạng miền Nam. Tháng 2-1962, Bộ Chính trị ra Nghị quyết về công tác cách mạng miền Nam. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ chín (12-1963) bàn về phương hướng và nhiệm vụ của cách mạng miền Nam và đường lối quốc tế của Đảng trong tình hình mới. Các Hội nghị Trung ương lần thứ mười một (3-1965) và lần thứ mười hai (12-1965) bàn về tình hình và nhiệm vụ cấp bách trước mắt, về tình hình và nhiệm vụ mới trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước. Hội nghị Trung ương lần thứ mười ba (1967) về đẩy mạnh đấu tranh ngoại giao. Chủ trương mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1968 được đề ra tại Hội nghị Trung ương lần thứ mười bốn (1968). Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ mười tám (1970) với chủ trương đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mĩ. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ mười chín (1971) là kiên trì đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước. Sau khi kí Hiệp định Pari, đế quốc Mĩ và chính quyền tay sai vẫn ngoan cố tiếp tục chiến tranh, vi phạm Hiệp định. Trước tình hình đó, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai mươi mốt (1973) đã có Nghị quyết quan trọng khẳng định con đường cách mạng miền Nam là con đường cách mạng bạo lực, phát triển lực lượng về mọi mặt để giành thắng lợi hoàn toàn. Những quyết định chiến lược về phương án giải phóng miền Nam đã được Hội nghị Bộ Chính trị họp các ngày 30-9 đến 8-10-1974 và từ 18-12-1974 đến 8-1-1975 thông qua và trực tiếp đưa đến thắng lợi hoàn toàn của đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhìn lại toàn bộ tiến trình cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của quân và dân ta, có thể nói là mẫu mực về nghệ thuật chỉ đạo chiến lược của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương trong nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân, mà điển hình trực tiếp nhất là nghệ thuật nắm bắt đúng thời cơ chiến lược, hạ quyết tâm chính xác, kịp thời; phân tích đánh giá đúng thế trận phòng ngự chiến lược của địch; chọn hướng tiến công chiến lược và mục tiêu chiến lược mở đầu chính xác;…

Hướng đến kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975-30/4/2015), Nhà xuất bản Thanh Hóa xuất bản cuốn sách: Sự lãnh đạo của Đảng và Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất  đất nước (1954-1975)”.

(nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền nam)

Nội dung cuốn sách gồm có bốn phần:

Phần thứ nhất. Những Hội nghị, nghị quyết, điện, thư của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương chỉ đạo về phương hướng, nhiệm vụ cho cách mạng miền Nam.

Phần thứ hai. Những chiến dịch, trận đánh tiêu biểu trong cuộc kháng chống Mỹ.

Phần thứ ba. Những vấn căn bản trong chỉ đạo chiến lược của Đảng và nghệ thuật quân sự Việt Nam

Phần thứ tư. Phụ lục tham khảo

Sách có độ dày 440 trang.Gía phát hành 350,000đ/ 1 cuốn

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU, MUA SẮM SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC, CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2015

Trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản nhà nước của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp hiện nay, công tác đấu thầu, mua sắm tài sản bằng nguồn ngân sách nhà nước theo đúng quy định đang là một trong những vấn đề rất được quan tâm. Nắm bắt nhu cầu thiết yếu này, trong thời gian qua, để hỗ trợ công tác đấu thầu, mua sắm tài sản nhà nước; đồng thời giúp các cơ quan, đơn vị tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức; Nhà nước đã ban hành một số văn bản, cụ thể như: Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17-03-2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09-01-2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Để giúp các bộ, ngành, địa phương cập nhật và bổ sung kịp thời những quy định chi tiết thi hành mới nhất của Nhà nước về công tác đấu thầu; nghiệp vụ đấu thầu, đặt hàng, mua sắm, sử dụng tài sản nhà nước; quy chế chi tiêu nội bộ và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, biên chế và kinh phí quản lý hành chính;… Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:

“HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU, MUA SẮM SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC, CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2015”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

Phần thứ hai. Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ, dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Phần thứ ba. Nghiệp vụ đấu thầu, đặt hàng, mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

Phần thứ tư. Nghiệp vụ sử dụng phương tiện, trụ sở, trang thiết bị làm việc theo các tiêu chuẩn, định mức trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

Phần thứ năm. Nghiệp vụ xây dựng, đầu tư, sửa chữa, quản lý tính hao mòn, sử dụng tài sản nhà nước;

Phần thứ sáu. Hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ về công tác phí, hội nghị, tiếp khách theo đúng tiêu chuẩn, định mức;

Phần thứ bảy. Hướng dẫn chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và sự nghiệp công lập.

Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 350.000 đ/ cuốn

>> sách biểu thuế nhập khẩu mới nhất
>> địa chỉ chăn lông cừu nanara ở hà nội >> mua sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ