sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 song ngữ anh việt mới nhất bộ tài chính » sách hay » Tài liệu bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý thu, chi tài chính và sử dụng tài sản trong các cơ quan, đơn vị nhà nước

Tài liệu bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý thu, chi tài chính và sử dụng tài sản trong các cơ quan, đơn vị nhà nước

Tài liệu bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý thu, chi tài chính và sử dụng tài sản trong các cơ quan, đơn vị nhà nước

che do ke toan nha nuoc

Để giúp kế toán trong các cơ quan, đơn vị nhà nước nâng cao các nghiệp vụ về quản lý các khoản thu chi ngân sách; nghiệp vụ kế toán hạch toán các khoản thu chi, xử lý chênh lệch thu, chi; mua sắm, sử dụng tài sản nhà nước theo đúng tiêu chuẩn định mức; trích khấu hao tài sản cố định;… Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu:

“TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG:  NÂNG CAO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ THU, CHI TÀI CHÍNH VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC”
   Tài liệu được trình bày theo 5 chuyên đề, mỗi chuyên đề tương ứng với một nghiệp vụ để giúp kế toán và các cá nhân quan tâm dễ dàng tìm hiểu. Nội dung 5 chuyên đề gồm:

 

   Chuyên đề 1. Nghiệp vụ quản lý các khoản thu trong các cơ quan, đơn vị nhà nước:

 

   -          Chương I.Quản lý thu thuế;

 

   -          Chương II.Quản lý thu phí, lệ phí;

 

   -          Chương III.Quy trình tổ chức quản lý thu ngân sách nhà nước.

 

   Chuyên đề 2. Nghiệp vụ quản lý các khoản chi trong các cơ quan, đơn vị nhà nước;

 

   -          Chương I.Tiêu chuẩn, định mức chi tiêu đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập  ;

 

   -          Chương II.Quản lý chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm;

 

   -          Chương III.Quản lý tạm ứng vốn và kiểm soát chi ngân sách qua kho bạc nhà nước;

 

   -          Chương IV.Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 

   Chuyên đề 3. Nghiệp vụ hach toán các khoản thu, chi ngân sách nhà nước:

 

   -          Chương I.Nghiệp vụ kế toán quản lý các khoản thu chi ngân sách  áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc;

 

   -          Chương II.Nghiệp vụ kế toán quản lý các khoản thu chi tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

 

   Chuyên đề 4. Nghiệp vụ quản lý và sử dụng tài sản trong các cơ quan, đơn vị nhà nước  :

 

   -          Chương I.Tiêu chuẩn, định mức quản lý và sử dụng tài sản nhà nước;

 

   -          Chương II.Quản lý mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước;

 

   -          Chương III.Quản lý tính hao mòn tài sản cố định;

 

   -          Chương IV. Quản lý, sử dụng vật tư, hàng hóa.

 

   Chuyên đề 5. Nghiệp vụ hạch toán các khoản tăng, giảm, khấu hao và xây dựng cơ bản, sữa chữa tài sản:

 

   -          Chương I. Nghiệp vụ hạch toán tài sản cố định;

 

   -          Chương II. Nghiệp vụ hạch toán vật tư, hàng hóa.

 

   

     Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 335.000 đ/ cuốn

  ƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ DÀNH CHO THỦ QUỸ VÀ KẾ TOÁN VIÊN TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  tải xuống (5)

  Kế toán hành chính sự nghiệp là công việc tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng, quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư, tài sản công; tình hình chấp hành dự toán thu, chi và thực hiện các tiêu chuẩn, định mức thu, chi tại đơn vị. Bên cạnh đó, công tác Thủ quỹ tưởng chừng như rất đơn giản, tuy nhiên nếu chúng ta không nắm được các nghiệp vụ cơ bản thì cũng rất dễ dàng xảy ra những thiếu sót, gây hậu quả nghiêm trọng.

  Để giúp Thủ quỹ và Kế toán viên trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp đạt hiệu quả cao trong công việc. Xác định được các nội dung phát sinh, nguyên tắc hạch toán, sử dụng chứng từ, tài khoản một cách chính xác, đầy đủ nhất; Đồng thời nắm rõ các quy định dành cho kế toán về chế độ tự chi tự chủ tài chính, chế độ tiền lương, chế độ quản lý nguồn vốn ngân sách… Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:

   

  “HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ DÀNH CHO THỦ QUỸ VÀ KẾ TOÁN VIÊN TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”

  Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

  Phần thứ nhất. Nghiệp vụ dành cho Thủ quỹ các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

  (Bao gồm các nghiệp vụ về quy trình thu – chi; cách quản lý tiền mặt, phương pháp lập sổ quỹ và vai trò, quyền hạn của một Thủ quỹ)

   

  Phần thứ hai. Nghiệp vụ dành cho Kế toán viên các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

  (Các quy định về tài chính, chế độ tự chi tự chủ, chế độ tiền lượng và các nghiệp vụ dành cho kế toán tiền mặt, kế toán vật tư, kế toán thanh toán, kế toán tiền lương, kế toán sản xuất, kế toán các nguồn vốn….)

   

  Phần thứ ba. Nghiệp vụ dành cho Kế toán ngân sách và tài chính xã;

  (Bao gồm các quy định về tài chính, lập dự toán, quản lý vốn đầu tư tại xã, phường, thị trấn và các nghiệp vụ dành cho kế toán tiền mặt, kế toán vật liệu, kế toán thu chi ngân sách xã, kế toán các khoản thanh toán, kế toán các nguồn vốn….)

  Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 335.000 đ/ cuốn

  >> sách biểu thuế nhập khẩu mới nhất
  >> địa chỉ chăn lông cừu nanara ở hà nội >> mua sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ